Předmět Činnosti

Službu provozuje Plzeňská sauna s.r.o., Bendova 1136/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 17961823.
Náplň činnosti je výroba a rozvoz pizzy a nápojů.

Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávky, telefonické i on-line, je možné uskutečnit pouze v otevírací době uvedené v sekci Rozvoz a Domů na webové stránce www.brizovka.cz, nejméně 20 minut před koncem provozní doby. Na objednávky uskutečněné mimo provozní dobu nebude brán zřetel, nebudou vyřizovány a nelze je jakkoliv uplatňovat.

Kupující je povinen před odesláním Objednávky ověřit správnost všech údajů, které vyplnil. Objednávka se považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy kupující prostřednictvím elektronického zařízení zvolí možnost „Objednat s povinností platby“. Tímto okamžikem je učiněná objednávka pro kupujícího závazná.

Po akceptaci Objednávky prodávajícím není možné Objednávku zrušit, vyjma případů, kdy lze odstoupit od smlouvy dle obecně závazných právních předpisů.

Objednávka se považuje za splněnou okamžikem, kdy je objednané zboží předáno k rukám kupujícího. Spolu se zbožím obdrží příslušné doklady k Objednávce, zejména potvrzení o dodání a vyúčtování. Tyto dokumenty mohou být kupujícímu poskytnuty také automatizovaně (e-mailem) tam, kde je to obecně závaznými předpisy připuštěno.

Je povinností kupujícího být k zastižení na telefonním čísle, které uvedl po celou dobu od vytvoření Objednávky do Okamžiku doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud nebude Objednávka doručena kupujícímu z důvodu, že nebyl kurýrem zastižen.

Doručení Objednávky

Objednávka bude doručena vždy v co nejkratším čase, nejpozději do 80 minut od objednání. 

Přeprava, dodací a platební podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu.

Doprava je zdarma do 3 Km od provozovny, přičemž každý započatý kilometr od této vzdálenosti přidává 8 Kč k celkové ceně dopravy.
Minimální hodnota objednávky je 220 Kč.

Objednávku je možné uhradit pouze na dobírku při převzetí zboží.

Odstoupeníod smlouvy

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit bez souhlasu provozovny. V případě, že zákazník brání úmyslně či neúmyslně převzetí zboží (nebere telefon, chybně zadá kontaktní údaje), nepřevezme a neuhradí zboží  a nekontaktuje provozovnu v časovém limitu pro doručení stanoveném provozovnou, provozovna má právo takovouto objednávku stornovat  a požadovat její úhradu.

Reklamace 

Je doporučeno na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupený. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky na čísle 602 228 022.

Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

Aktualizováno 04.12.2023